WG Kunst zoekt vanaf heden een nieuwe penningmeester voor het bestuur.

Stichting WG Kunst is een culturele organisatie met ANBI status in Amsterdam oud-west, die tentoonstellingen organiseert in combinatie met kunsteducatie. De doelstelling van WG Kunst is het op laagdrempelige wijze mensen van alle leeftijden in aanraking brengen met kunst en cultuur.WG Kunst heeft één medewerker in dienst en werkt intensief samen met een aantal freelance kunstenaars en vrijwilligers. De formatie zal volgend jaar mogelijk worden uitgebreid. WG Kunst beschikt over een bestuur en een adviesraad. Voor meer informatie zie https://www.wgkunst.nl/

Het bestuur van WG Kunst bestaat uit vijf leden. In verband met het op handen zijnde vertrek van de penningmeester is WG Kunst met ingang van heden op zoek naar een kandidaat die deze functie kan vervullen.

Wij zoeken iemand die een gedegen financiële achtergrond heeft, bij voorkeur ook in de kunstwereld, en die in staat is actief mee te denken over en mede vorm te geven aan langjarige financiële borging en groei van WG Kunst.
Voorts vinden wij belangrijk dat de kandidaat affiniteit heeft met kunst en cultuur, zich verbonden voelt met WG Kunst en zijn doelstelling, en bijdraagt aan het algehele beleid van WG Kunst.  Wij gaan er van uit dat de kandidaat bereid is tot samenwerking en tot het actief inbrengen in het bestuur van zijn/haar ideeën.

WG Kunst streeft naar diversiteit in het bestuur, niet alleen qua gender maar ook in leeftijd, achtergrond en expertise.

Het bestuur vergadert 4-5 maal per jaar; De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Sollicitaties voorzien van een CV graag uiterlijk 15 december 2022 mailen naar WG Kunst, wgkunst@wgkunst.nl , onder vermelding van vacature penningmeester WG Kunst. Nadere informatie is te verkrijgen via tel. 020 6161515.

WG Kunst is een culturele instelling (met ANBI status), die projecten op het gebied van de beeldende kunst organiseert en presenteert, met daaruit voortvloeiend kwalitatief hoogwaardige kunsteducatieve projecten.
In deze projecten worden verband gelegd met onder andere literatuur en wetenschap, politiek en maatschappelijke onderwerpen of ontwikkelingen.

Bestuur Stichting WG Kunst
Lode Wigersma, voorzitter
Corrie Steffens, penningmeester
Floor Bos, lid – secretaris
Siham Bourakaa – lid
Eliza Perez – lid

De bestuursleden van de stichting verrichten hun taken onbezoldigd. Zij ontvangen geen vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen. De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Ze kunnen nog twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemd worden. Deze regeling is conform de Governance Code Cultuur.

De Raad van Advies van WG Kunst bestaat uit drie personen: Fako Kluiving,  Mohamed Bouyzgarne en Charley Reuvers. De leden van de Adviesraad geven WG Kunst gevraagd en ongevraagd input op artistiek vlak.

 

PRIVACYVERKLARING

JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG EN JAARREKENING2021

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2017

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2013

JAARVERSLAG Stichting WG KUNST 2012