ALGEMEEN

Stichting WG Kunst stelt zich ten doel het opwekken en vergroten van de belangstelling voor beeldende kunst door op laagdrempelige wijze een breed publiek actief in aanraking te brengen met kunst. Het maken én beleven van kunst geeft plezier en voldoening en is belangrijk voor de algemene ontwikkeling. WG Kunst stelt vertrouwen in de creativiteit en de oorspronkelijkheid van het individu. Door het maken van kunst krijgen mensen durf en zelfvertrouwen, wat leidt tot unieke kunstwerken. WG Kunst laat zich graag verrassen door de creativiteit van kinderen én volwassenen.

WG Kunst biedt de gelegenheid om kunst te ervaren in de ontmoeting met professionele kunst en professionele kunstenaars. Kinderen en volwassenen toegang bieden tot kunst, hun creatieve talenten laten ontdekken en ontwikkeling daarvan stimuleren. Daarom worden de tentoonstellingen bij WG Kunst waar mogelijk gekoppeld aan kunsteducatieve projecten voor kinderen én volwassenen.
Door het zien van tentoonstellingen wordt het kritisch vermogen en de gevoeligheid voor kunst vergroot en kunnen mensen een eigen visie op kunst ontwikkelen. Het bijzondere van (beeldende) kunst is dat dit rechtstreeks een beroep doet op je emotie.

 

ARTISTIEKE VISIE EN MISSIE

De afgelopen jaren heeft WG Kunst zich ontwikkeld tot een podium waar illustraties, strips en andere vormen van beeldverhalen het merendeel van de programmering vormen. Deze organisch gegroeide specialisatie heeft geleid tot het huidige profiel: WG Kunst laat verhalen zien.

WG Kunst wil het verhaal achter het beeld laten zien. Het beeld dat een verhaal vertelt, ideeën verbeeldt, het onzichtbare laat zien. Het beeld dat een fictieve wereld creëert, maar ook complexe zaken verduidelijkt en aanzet tot actie. Een communicatiemiddel dat tot de verbeelding spreekt, emoties teweeg brengt en een maatschappelijke functie kan vervullen. Een veelzijdige kunstuiting die autonoom of toegepast ons veel vertelt over de wereld van nu. Een kunstuiting ook waarin veel jonge kunstenaars zich uitdrukken en veel jonge toeschouwers zich herkennen.

WG Kunst wil dé plek zijn in Amsterdam waar gevestigde en nieuwe beeldmakers hun illustraties, strip(tekeningen), animatiefilms, graphic art, typografie en andere vormen van beeldcultuur kunnen laten zien. Door nieuwe, actuele beeldverhalen (ook digitaal) met een urgente inhoud ruimte te geven spreekt WG Kunst tevens een nieuw en jong publiek aan.

 

ONDERWIJSVISIE 
Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van kinderen tot zelfstandige, kritische en betrokken burgers. Niet alleen vanwege de intrinsieke waarde van cultuur voor onze samenleving, maar ook omdat culturele kennis en vaardigheden de fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen faciliteert en stimuleert’ (Mocca).

WG Kunst ondersteunt deze visie van harte. Bij de kunsteducatieve projecten stelt WG Kunst de individuele expressie van de deelnemer centraal. De (leef)wereld van het kind geldt als vertrekpunt voor de opdrachten in de workshops voor kinderen. Er wordt aansluiting gezocht bij thema’s die door de scholen worden aangereikt en het aanbod wordt hierop afgestemd. WG Kunst is gesprekspartner voor scholen waarbij projecten op maat worden gemaakt. In de visie van WG Kunst is kunst geen geïsoleerd vak: gezocht wordt naar raakvlakken met andere disciplines.

Het betrekken van alle kinderen bij kunst is voor WG Kunst een groot aandachtspunt, niet alleen de getalenteerde kinderen komen aan bod. WG Kunst streeft naar een aanbod van materialen en technieken dat veel ruimte laat voor zelf ontdekken en uitproberen van mogelijkheden. Bovendien biedt WG Kunst veelal materialen aan die kinderen vanuit school of thuis niet kennen. Bij het werken staan vrijheid én plezier voorop. WG Kunst creëert de omstandigheden waarin de zogeheten ‘WOW-factor’ gemakkelijk kan ontstaan: de opwinding en het onverwachte resultaat doen de kinderen versteld staan van hun eigen prestaties en hebben een enorme impact. Tijdens de nabespreking bij WG Kunst wordt aandacht besteed aan het gezamenlijk bekijken en bespreken van het gemaakte werk. WG Kunst hecht aan het tentoonstellen van het werk:in de klas, op school of elders in de openbare ruimte. Hiermee wordt de ervaring geïntensiveerd en kunnen de leerlingen trots hun werk laten zien aan anderen.

Voor de medewerkers van WG Kunst staat kunst centraal in hun leven, mede omdat zij naast hun werk bij WG Kunst ook zelf actief zijn als (beeldend) kunstenaar. WG Kunst heeft ruim 20 jaar ervaring met het organiseren van tentoonstellingen en het geven van cursussen en creatieve workshops aan kinderen (al dan niet in schoolverband) en aan volwassenen

 

LESPLANNEN
Aan de workshops voor schoolklassen ligt altijd een les opzet ten grondslag, waarbij de volgende uitgangspunten nader worden uitgewerkt.
-Aanbieden van informatie en overbrengen kennis over vaardigheden (kijken en luisteren)
-Mogelijkheid tot cognitieve en praktische verwerking van de opgedane kennis en ontwikkelen van vaardigheden (zelf doen)
-Creëren van een inspirerende werksfeer met vrijheid, uitdaging en plezier waarin kinderen hun eigenheid durven te laten zien. Er wordt individuele aandacht gegeven.
-Communicatie, samenwerking/leren van elkaar/reflectie ((na)bespreken, samen kijken en trots zijn op wat gemaakt is)

In elk lesplan zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  1. Kennisneming: de kinderen maken kennis met een kunstenaar/stroming in de kunst, zijn/haar individuele werkwijze, materiaalgebruik en vormen zich daar een mening over. WG Kunst hanteert een interactieve benadering: behalve luisteren worden de kinderen geprikkeld om te reageren, uitgedaagd om vragen te stellen en/of te beantwoorden
  2. Activiteit: de kinderen gaan ook altijd zelf iets maken, begeleid door WG Kunst. Zij leren iets (nieuws) toe te passen: het gebruik van een bepaald materiaal of techniek, beeldelementen (ruimte, perspectief, lijnen tegenover vlakken) of combinaties daarvan. Er wordt gewerkt aan de hand van een concreet onderwerp of thema. Afhankelijk van het niveau/leeftijd van de leerlingen worden de concrete opdrachten en lesdoelen gedifferentieerd.
  3. De kinderen worden gestimuleerd door de kunstwerken om hen heen (de workshops voor schoolklassen in het kader van de grote kunst educatieve projecten vinden plaats in de tentoonstellingsruimte).
  4. De kinderen (leren) communiceren door middel van beeldend werk.
  5. De kinderen passen het geleerde toe en reflecteren hierop (evaluatie en collectieve nabespreking).
  6. Beleving van het presenteren als sluitstuk van het creatieve proces.