Hoe vaak komen zinnen als “niet huilen” of “blijf glimlachen” op een ongepast moment op, alsof we ons daar beter door zouden voelen. Echter, ze staan haaks op onze gevoelens. Als startpunt van het artistiek onderzoek van Anna Kakhiani verwijst ze naar spraakpatronen en herkenbare zinnen in situaties die empathie vereisen, gebaseerd op terugkerende situaties die zich voordoen bij vluchtelingen en migranten.

Kakhiani verwijst opzettelijk naar emotionele en fysieke sensaties als reacties op dergelijke zinnen en vertaalt ze naar zintuiglijke en visuele vormen in installaties en objecten met behulp van alledaagse items, materialen en afbeeldingen. Door de reflectie op taal als instrument van wederzijds begrip en gevoeligheid uit te breiden, en zo ook de grenzen aan openheid, verwijst ze naar enkele historische momenten en pseudowetenschappelijke feiten, waardoor het contextuele bereik wordt vergroot.

De tentoonstelling “Omarm Me Met Woorden, Of Misschien Ook Niet” is een reactie op het heden, dat doordrenkt is van triggers, en een poging om een beroep te doen op basis intuïtieve gevoelens en te herinneren hoe het is om daarop te vertrouwen. Het is een poging om de grenzen van empathie in een multiculturele omgeving te verkennen door de universaliteit van taal. De tentoonstelling zal installaties, objecten en een ruimte voor interactie met het publiek bevatten. Als afsluitend evenement zal er een openbare discussie plaatsvinden. Updates over het publieksprogramma zullen worden gepost op de website van de galerie en de website van de kunstenaar.

Het project wordt ondersteund door de Nederlandse Stichting voor Literatuur, het Steunfonds voor Oekraïense Makers, VATAHA Foundation.

Anna Kakhiani (1991, Oekraïne) is een interdisciplinaire kunstenaar, haar huidige praktijk is gebaseerd op de verbanden tussen mentale toestanden en fysieke ervaring, onzekerheden in empathie en het verwerken van gedwongen transformaties. Sinds 2022 woont en werkt ze in Amsterdam nadat ze gedwongen werd te verhuizen naar Nederland vanwege de Russische agressie tegen Oekraïne.

Website https://www.annakakhiani.com/

Instagram https://www.instagram.com/annakakhiani

 

OPENING: Vrijdag 12 juli 17.00-19.00

Openingsspeech: 17.30

Tentoonstellingsperiode 13 tot 21 juli 2024

Geopend dagelijks tussen 13.00-17.00 (maandag gesloten)

 

Hug Me With Words, Or Maybe Not

ANNA KAKHIANI

July 12th  –  July 21 th  2024

How often do phrases such as “don’t cry” or “keep smiling” go out of place or are opposite, making us feel better? As a starting point of Anna Kahiani’s artistic research, she refers to speech patterns and recognizable phrases in situations that require empathy based on recurring situations that happen to refugees and migrants.

Kakhiani intentionally refers to emotional and physical sensations as reactions to such phrases and translates them into sensory and visual forms in installations and objects using familiar items, materials and images from everyday life. Expanding the range of reflections on language as an instrument of mutual understanding and sensitivity, limits of openness, she refers to some historical moments and pseudo-scientific facts, expanding the scope of the context.

The exhibition Hug Me with Words, or Maybe Not is a reaction to the present, which is oversaturated with triggers, and an attempt to appeal to basic intuitive feelings and remember what it is like to rely on them. It is an attempt to explore the limits of empathy in a multicultural environment through the universality of language. The exhibition will feature installations, objects and a space for the public to interact. A public discussion will be held as a closing event. Updates to the public program will be posted on the website of WG Kunst and the artist’s website.

The project is supported by the Dutch Foundation for Literature, the Support Fund for Ukrainian Makers, VATAHA Foundation.

Anna Kakhiani (1991, Ukraine) is an interdisciplinary artist, her current practice is based on interconnections between mental states and physical experience, uncertainties in empathy, and processing forced transformations. Since 2022, she has been living and working in Amsterdam after being forced to move to the Netherlands due to Russian aggression against Ukraine.

Website https://www.annakakhiani.com/

Instagram https://www.instagram.com/annakakhiani

 

OPENING: Friday July 12th  17.00-19.00

Opening speech: 17.30

Exhibition period July 13th to July 21 th  2024

Open daily between 13.00-17.00 (closed on Mondays)

 

WG Kunst

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28

1054 SP Amsterdam

www.wgkunst.nl | wgkunst@wgkunst.nl | 020 6161515